1

Representar als silvicultors mediterranis i defensar els seus interessos davant totes les administracions i organitzacions.

4

Estructurar el sector productiu privat en l'àmbit del mediterrani aglutinant a les organitzacions representatives del bosc familiar.

2

Desenvolupar la comunicació, la formació i la difusió sobre els aspectes característics i sobre problemes específics de les forests mediterrànies per afavorir la seva comprensió.

5

Impulsar i dinamitzar la vertebració del sector forestal privat en l'àmbit mediterrani.

3

Promoure la conservació i la gestió forestal sostenible en les seves funcions socials, ambientals i econòmiques com estratègia bàsica de prevenció d'incendis forestals en el mont mediterrani.

6

Afavorir els contactes i la col·laboració entre silvicultors de les regions de l'agrupació en temes d'interès comú.