La singularitat de l'Ecosistema Mediterrani del que la UE és líder mundial, reverteix en la necessitat d'un tractament forestal diferenciat dels altres ecosistemes presents a la UE. Per això és necessària una organització forestal forta que el representi, l'expliqui, defensi i faci el seguiment de les iniciatives, projectes i polítiques orientades a la seva conservació, suport i promoció.

La problemàtica de l'aigua, els incendis forestals, la irregularitat en els creixements, les condicions orogràfiques i les característiques del sòl i la importància de la pressió ramadera i social, així com les restriccions vinculades a aspectes medi ambientals entre altres, són factors que esdevenen un repte per la competitivitat del sector forestal al Mediterrani i que fan necessari que es tingui una veu forta i una presència activa a nivell europeu per defensar els valors socials, econòmics i ambientals d'aquests boscos mediterranis.

La dispersió de l'ecosistema entre els grans països de la conca mediterrània fa a més, especialment important el disposar d'una eina que aglutini les organitzacions representatives del bosc privat ja siguin d'àmbit regional com estatal que faciliti la coordinació d'esforços mitjançant la cooperació transregional i transfronterera.

ARCMED expressa la voluntat de les associacions de propietaris forestals privats de disposar d'un ens jurídic que representi i promogui el coneixement del bosc mediterrani i de les seves funcions davant totes les administracions i/o organitzacions que defensin el bosc a la UE.
ARCMED té vocació d'actuar en estreta coordinació i col·laboració amb les organitzacions d'àmbit estatal i europeu (CEPF) del bosc privat, en el sí de les quals expressarà la veu del bosc privat mediterrani.